MovieCompany, gevestigd aan Damzigt 16, 3454PS te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85851957 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt MovieCompany persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert MovieCompany u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

 

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door MovieCompany. De bedrijfs- en contactgegevens zijn:

Damzigt 16, 3454PS Utrecht
KvK : 85851957
T:  +31(0) 30 – 207 20 35
E: info@moviecompany.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MovieCompany verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

MovieCompany verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • MovieCompany verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • MovieCompany gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen.
 • MovieCompany neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.
 • Om de website mogelijk te maken en te optimaliseren maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en om gerichter advertenties te plaatsen. Wij hebben daarbij een commercieel belang maar zijn gebonden aan de bewaartermijnen van Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst. MovieCompany maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U hoeft overigens niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies en kunt deze daarbij ook vanaf uw eigen device wissen door in uw browser instellingen aan te geven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen.
 • Daarnaast maken wij gebruik van Google Tag Manager, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, Hotjar, eventueel overige plug-ins zoals Formitable, Mailchimp, ActiveCampaign, Mollie, Stripe, en vergelijkbare systemen die gegevens verzamelen van onze klant en haar website bezoekers. We gebruiken deze systemen enkel indien zij nodig zijn voor de projecten en zullen dat vooraf aankondigen.
 • Via het contactformulier op de website vragen wij uw naam en e-mail adres. Deze gegevens worden door ons verwijderd zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.
  Om het plaatsen van recensies over MovieCompany mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en de inhoud van uw recensie en plaatsen wij deze op onze website uit commercieel belang. Wij zullen deze verwijderen als u daartoe een verzoek doet of wanneer uw recensie niet meer representatief is voor MovieCompany.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MovieCompany bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat MovieCompany uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is MovieCompany echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MovieCompany verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
 • Het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
 • Het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • Het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
 • Het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek aan info@moviecompany.nl.

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal MovieCompany zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat MovieCompany u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat MovieCompany de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt MovieCompany u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moviecompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MovieCompany neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Vragen of klachten?

In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met MovieCompany opnemen. MovieCompany zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door MovieCompany dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.